Botanična pot Korte (daljša)

Tip poti: Botanične tematske poti
Zahtevnost poti: Nezahtevna

Na daljši botanični poti okoli Kort naletimo na tipične habitate na flišni geološki podlagi kot so različna travišča v zaraščanju pa tudi na elemente kulturne krajine kot so vinogradi ter njive. Pot nas vodi skozi značilno, sekundarno združbo črnega gabra in jesenske vilovine. Pot je bogata predvsem z lesnimi vrstami, značilnimi za to, v klimatskem smislu prehodno območje kot so: črni gaber (Ostrya carpinifolia), mali jesen (Fraxinus ornus), puhasti hrast (Quercus pubescens), brek (Sorbus torminalis) in drevesasta mehurka (Colutea arborescens). Krajino prepredajo številni manjši vodotoki, ki tudi v poletnih mesecih popotniku dajejo prijeten hlad Pot nato pri naselju Cetore zapusti povečini gozd in nas po značilni istrski kulturni krajini popelje nazaj v Korte.

 

map